Πρόγραμμα Κατάρτισης

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Διδασκαλία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Η σειρά δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για Εκπαιδευτές Ενηλίκων με έμφαση την διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων έχει ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος AdultDigitalUp που εστιάζει στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων να εντάξουν και να εκμεταλλευτούν ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διεξάχθησαν υβριδικά και κάλυψαν τις ακόλουθες θεματικές:

  • Μάθηση ενηλίκων και ψηφιακές δεξιότητες
  • Σχεδιασμός διδασκαλίας για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης
  • Διδασκαλία και αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων 

Για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική Πλατφόρμα του AdultDigitalUP.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της μάθησης (σύγχρονης και ασύγχρονης) οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων και να διακρίνουν τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων.
  • Επιλέγουν κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για τη διδασκαλία ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης.
  • Περιγράφουν τις ψηφιακές δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι πολίτες και εκπαιδευτικοί του 21ου αιώνα, και να εφαρμόζουν συγκεκριμένα βήματα για να ενισχύσουν την ψηφιακή κατάρτισή τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων. 
  • Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και να αξιολογούν τα μαθήματα  ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη δομή του προγράμματος, δείτε το αρχείο PDF.