Σχετικά

Το έργο AdultDigitalUp στόχευσε στην υποστήριξη των κυπριακών αρχών για τη ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CARDET (Νοέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2024).

ABOUT
AIM

Σκοπός

Το AdultDigitalUp επικεντρώθηκε στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να να χρησιμοποιήσουν στοιχεία ψηφιοποίησης στις θεματικές τους περιοχές, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων βοηθώντας ιδιαίτερα ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση.

AIM

Στόχοι

  • Ενδελεχής ανάλυση αναγκών με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών και των εκπαιδευτικών κενών των ενηλίκων εκπαιδευομένων στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο.

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για τις ομάδες-στόχους χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και στρατηγικές μικτής μάθησης.

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικτής μάθησης για ενήλικες στην Κύπρο με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 εκπαιδευτών και παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Methodology

Μεθοδολογία

Το εργο AdultDigitalUp επικεντρώθηκε στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, ψηφιακά στοιχεία στις θεματικές τους περιοχές, να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πραγματοποιήθηκε ανάλυση αναγκών, με διπλό στόχο. Πρώτον, την κατανόηση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Δεύτερο, διερευνήθηκαν οι μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, ώστε να σχεδιαστούν μαθησιακές διαδρομές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, και να προσαρμοστούν ανάλογα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτών εκπαιδευτών (Master Trainers).

Προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων, ενσωματώσαμε πρακτικές και μεθόδους που έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για αυτό το λόγο, σε δύο από τα πακέτα εργασίας πραγματοποιήσαμε επισκέψεις μελέτης, για να αντλήσουμε καλές πρακτικές και παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεργάτες

Το έργο AdultDigitalUp υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίστηκε από το ερευνητικό κέντρο CARDET.

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση.

Partners