Σχετικά

Το έργο ADULTDIGITALUP στοχεύει στην υποστήριξη των κυπριακών αρχών για τη ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, μέσω της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων.

ABOUT
AIM

Σκοπός

Το ADULTDIGITALU επικεντρώνεται στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να να χρησιμοποιήσουν στοιχεία ψηφιοποίησης στις θεματικές τους περιοχές, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων βοηθώντας ιδιαίτερα ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση.

AIM

Στόχοι

  • Ενδελεχής ανάλυση αναγκών με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών και των εκπαιδευτικών κενών των ενηλίκων εκπαιδευομένων στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Κύπρο.

  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων για τις ομάδες-στόχους χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και στρατηγικές μικτής μάθησης.

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικτής μάθησης για ενήλικες στην Κύπρο με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 εκπαιδευτών και παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Methodology

Μεθοδολογία

Το εργο ADULTDIGITALU επικεντρώνεται στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, ψηφιακά στοιχεία στις θεματικές τους περιοχές, να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πραγματοποιηθεί πρώτα ανάλυση αναγκών, ώστε να αποκαλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά που πρέπει να καλυφθούν.

Ο στόχος αυτής της ανάλυσης θα είναι διπλός. Η κατανόηση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι όταν πρόκειται για στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων θα είναι το πρώτο ζητούμενο. Ταυτόχρονα, θα διερευνηθούν οι μέθοδοι μάθησης και διδασκαλίας των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, προκειμένου να σχεδιάσουν μαθησιακές διαδρομές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους και να προσαρμοστούν  ανάλογα η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων και των Master trainers.

Προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων, επιλέξαμε να ενσωματώσουμε πρακτικές και μεθόδους που έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για αυτό το λόγο, σε δύο από τα πακέτα εργασίας (1 & 3) προβλέψαμε επισκέψεις μελέτης, για να αντλήσουμε παραδείγματα από έγκριτους συναδέλφους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεργάτες

  • CARDET

    Το CARDET (Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Η αποστολή του κέντρου είναι να εμπνεύσει την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσω πρακτικών εφαρμογών, έρευνας αιχμής και ενδυνάμωσης ικανοτήτων.

Partners

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy