Ενίσχυση των

Ενίσχυση των

Ενίσχυση των

Το έργο ADULTDIGITALUP στοχεύει στην υποστήριξη των κυπριακών αρχών για τη ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων στην Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, μέσω της βελτίωσης των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Σχετικά με το έργο

Το ADULTDIGITALU επικεντρώνεται στην προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να να χρησιμοποιήσουν στοιχεία ψηφιοποίησης στις θεματικές τους περιοχές, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των ενηλίκων εκπαιδευόμενων βοηθώντας ιδιαίτερα ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση.

Περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση

Η κατανόηση των αναγκών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι κατά την μάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων είναι το πρώτο μας βήμα. Στοχεύουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας των ενηλίκων εκπαιδευομένων στην Κύπρο, ώστε να είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Για να το πετύχουμε αυτό, θα σχεδιάσουμε καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης των αντίστοιχων εκπαιδευτών ενηλίκων

Περισσότερα

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy