Μελέτες του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες

Παρατηρείται μια στροφή από την τυπική εκπαίδευση προς μια ευρύτερη προοπτική περιλαμβάνοντας ένα φάσμα σκληρών και ήπιων δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους για να επιτύχουν στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι, οι σπουδαστές, οι γονείς, οι εργοδότες, οι πάροχοι εκπαίδευσης και οι κυβερνητικές υπηρεσίες χρειάζονται πλέον αξιόπιστες πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται η προσφορά και η ζήτηση δεξιοτήτων.

Διαβάστε τις αντίστοιχες μελέτες που πραγματοποιεί ο ΟΟΣΑ στη σχετική βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του ΟΟΣΑhttps://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-studies_23078731

Αναρτήθηκε

13 Ιουνίου, 2023

Κατηγορία

Alexandros

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy