κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης επιδιώκουν να αποσαφηνίσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της επικύρωσης δεξιοτήτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε όλους όσοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επικύρωσης δεξιοτήτων και προορίζονται να αποσαφηνίσουν σχετικές αδιευκρίνιστες λεπτομέριες.

Αναρτήθηκε

13 Ιουνίου, 2023

Κατηγορία

Alexandros

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy