Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027

Το Γραφείο Εθρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ) συντονίζει την υλοποίηση δράσεων για την εκπόνηση, παρακολούθηση και εποπτεία της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) για τα έτη 2021-2027, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και αρμόδιους φορείς, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ.: 89.482, ημερ.:27/5/2020) .

Σημαντικές στοχεύσεις της ΕΣΔΒΜ αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, καθώς και η μείωση της ανεργίας, κυρίως μεταξύ των νέων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη διασφάλιση της συμμετοχής σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ή ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) για ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της ΕΣΔΒΜ 2021-2027 λαμβάνει υπόψη τρέχουσες εθνικές ανάγκες καθώς και ευρωπαϊκές προτεραιότητες και στόχους που απορρέουν από σχετικά προγράμματα, πρωτοβουλίες και μηχανισμούς (π.χ. Erasmus+, European Pillar of Social Rights, Digital Education Action Plan 2021-2027, European Education Area, European Skills Agenda, European Green Deal, Recovery and Resilience Facility).

Για την εκπόνηση της ΕΣΔΒΜ το ΥΠΠΑΝ λαμβάνει στήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια πρότασης που υποβλήθηκε.

Αναρτήθηκε

01 Αυγούστου, 2022

Κατηγορία

Alexandros