Στρατηγικό Σχέδιο Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 2022-2024

Το Υφυπουργειο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει ώς αποστολή τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ποιότητας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης που παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, η έρευνα και η καινοτομία.

Σχέδιο22-24

To Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στοχεύει με το αντίστοιχο σχέδιο να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής κοινωνίας να διασφαλίσει καθολική πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες και να αναβαθμίσει τις ψηφιακές δεξιότητες όλων των πληθυσμιακών ομάδων.

Παράλληλα, ενισχύει τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για προσέλκυση επενδύσεων και ερευνητικών προσπαθειών, προώθηση της καινοτομίας και την υλοποίηση ολοκληρωμένου στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για την Κυβερνοασφάλεια του κράτους, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ευρύτερα.

Το Σχέδιο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Αναρτήθηκε

23 Ιουνίου, 2022

Κατηγορία

Alexandros

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. Project Number: 101052752 | Privacy Policy